Opvoedingsproject

Brede intellectuele vorming

De school biedt de leerlingen een brede intellectuele vorming aan met veel ontwikkelingskansen en aandacht voor al hun talenten. Onze leerlingen groeien in zelfstandigheid, weerbaarheid en verantwoordelijkheidszin. Leerlingen leren bij, zowel op het vlak van kunnen als op het vlak van kennen.

Christelijke waarden zijn voor de school een belangrijke inspiratiebron. We voeden onze leerlingen op tot authentieke mensen die bekommerd zijn om het welzijn van de andere en verder kunnen kijken dan het eigen belang.

Het aangeboden onderwijs is doordacht, degelijk, vernieuwend en efficiënt georganiseerd. De leerlingen krijgen lessen die boeien en motiveren om te leren. De klaslokalen zijn voorzien van goede infrastructuur en degelijke didactische werkmiddelen waarin regelmatig geïnnoveerd en geïnvesteerd wordt.

Een hartelijke school

We zijn een hartelijke school in onze dagelijkse omgang met collega’s, met leerlingen en ouders. We houden rekening met persoonlijke of familiale problemen die een invloed hebben op het leerklimaat en de leerprestaties van de leerling. De school ondersteunt de leerlingen met socio-emotionele begeleiding en studiemethodebegeleiding. 

Samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) helpt de school bij de studiekeuze en studieoriëntering. Leerlingen voelen zich goed op school, onder meer omdat ze op een correcte manier kunnen communiceren met elkaar, met leraren of directie. De school zorgt bovendien ook voor structuur. 

De school nodigt leerlingen uit om te participeren, te adviseren en mee te denken in het schoolgebeuren, zowel rond lessen, lesgebonden activiteiten als rond naschoolse initiatieven. De leerlingenraad of het praesidium zijn daarin partners.

Leerkrachten en ouders

Leraren werken binnen een vakgroep samen om strategieën, lessen, projecten of initiatieven te ontwikkelen waarbij leerlingen zoveel mogelijk bijleren. In hun samenwerken bewaren leraren een goed evenwicht tussen overleg en persoonlijke autonomie. In de school of via de school krijgen de leraren kansen tot individuele ontplooiing en nascholing. Leraren kunnen op school nieuwe projecten, werkvormen of leermethodes uitproberen en ze krijgen er voldoende ademruimte. De pedagogische raad tekent samen met het directieteam het schoolbeleid uit.

De school wil dat de contacten met de ouders verlopen in een sfeer van openheid en vertrouwen, waarin de ouderraad een belangrijke partner is. Onze communicatie met de ouders is eenvoudig, begrijpelijk en oprecht. We ontwikkelen veel initiatieven maar de schoolkosten die we doorrekenen aan de ouders moeten redelijk blijven en worden nauwlettend opgevolgd, zodat ze voor ouders betaalbaar zijn.

De school onderhoudt goede contacten met het lager onderwijs en volgt trends op in het voortgezet onderwijs.