Grieks – Wiskunde

Grieks-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. 

Grieks – Wiskunde is geschikt voor jou als je:

  • Griekse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid;
  • geïnteresseerd bent in de Griekse cultuur en filosofie;
  • voor wiskunde systematisch goed scoort;
  • graag creatief met wiskundige problemen kan omgaan en je gebeten bent om de oplossing te vinden en daarnaast ben je ook in de theoretische achtergrond geïnteresseerd;
  • een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Grieks

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket Grieks. Daarin bestuderen ze de taalsystematiek. Kennis van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Grieks te begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal.

De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Grieks.

Naast tekstanalyse heeft ook tekstbeleving een plaats. De leerlingen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die van de eigen samenleving.

Wiskunde

De leerlingen krijgen een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde.

Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

informaticawetenschappen

In informaticawetenschappen wordt het computationeel denken en handelen van de leerlingen versterkt, enerzijds via een verdieping in algoritmen en programmeren en anderzijds via het gebruik van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes voor de behandeling van problemen uit diverse wetenschapsdomeinen.

wetenschappen

Voor biologie, chemie en fysica wordt ook een uitgebreider pakket voorzien.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakGrieks - Wiskunde
5e jaar 6e jaar
Totaal3333
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie21
Engels22
Esthetica1-
Financieel economische vorming-1
Frans33
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Grieks44
Informaticawetenschappen1-
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde66
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?