Latijn – Moderne talen

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. 

Latijn – Moderne talen is geschikt voor jou als je:

  • Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid:
  • geïnteresseerd bent in zowel eigentijdse als Romeinse cultuur;
  • gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit;
  • interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen;
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs en vooral op richtingen met taalkundige, literaire, of humane inslag (bv. taal- en letterkunde, vertaler-tolk, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, psychologie, onderwijs, public relations…).

Latijn

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket Latijn. Daarin bestuderen de leerlingen de taalsystematiek.  Kennis van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn.

Naast tekstanalyse heeft ook tekstbeleving een plaats. De leerlingen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die van de eigen samenleving.

moderne talen

De leerlingen krijgen een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren) en literatuur. 

De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten hun inzicht in interculturele communicatie.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakLatijn - Moderne talen
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Aardrijkskunde11
Duits32
Engels33
Esthetica1-
Financieel economische vorming-1
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Latijn55
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Wiskunde33
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?