Latijn – Wetenschappen

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. 

Latijn – Wetenschappen is geschikt voor jou als je

  • Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid;
  • een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen;
  • nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten;
  • voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten;
  • een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies (academische bachelors en masters ) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Latijn

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket Latijn. Daarin bestuderen de leerlingen de taalsystematiek.  Kennis van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn.

Naast tekstanalyse heeft ook tekstbeleving een plaats. De leerlingen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die van de eigen samenleving.

Wetenschappen

De leerlingen krijgen ook uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde.

In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie.

In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betreft biologische processen, microbiologie, genetica en overerving.

Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en hedendaagse fysica.

In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen.

Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

Het toepassen van richtingspecifieke labovaardigheden tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod.

algemeen

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lessentabel

VakLatijn - Wetenschappen
5e jaar 6e jaar
Totaal3233
Aardrijkskunde21
Biologie22
Chemie22
Engels22
Esthetica1-
Financieel economische vorming-1
Frans33
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Latijn44
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde44
Seminarie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?